top of page

ARTI WYDAWNICTWO

Regulamin Konkursu

REGULAMIN KONKURSU pn. [ KONKURS NA SUPER KSIĄŻKĘ Z PODPISEM MEDUSY]  NA FACEBOOKU Z DNIA 28 kwietnia 2022

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Organizatorem konkursu na Facebooku (zwanego dalej “Konkursem”), jest P.W.H. ARTI -spółka jawna ARTUR ROGALA,MARIUSZ ROGALA, z siedzibą na ul. ul. Sochaczewska 31, Macierzysz

05-850 Ożarów Mazowiecki (zwany dalej „Organizatorem”).

 

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

 

3. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator.

 

4. Podanie danych osobowych ma charakter dowolny, lecz niezbędny do przystąpienia przez Uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych, ich zmian bądź usunięcia.

 

5. Niniejszy regulamin określa warunki Konkursu.

 

6. Konkurs nie jest stworzony, administrowany, wspierany ani sponsorowany przez Facebooka. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

 

7. Konkurs jest prowadzony na stronie ARTI Wydawnictwo (zwanej dalej “Fanpage”).

 

8. Nadzór nad prawidłowością i przebiegiem Konkursu, tj. udzielaniem informacji na temat Konkursu oraz rozpatrywaniem reklamacji sprawuje Organizator.

 

§ 2. UCZESTNICY KONKURSU

 

1. Uczestnikami Konkursu mogą być wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego , posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące użytkownikami i posiadający aktywne konto w serwisie Facebook.com; które zaakceptowały niniejszy Regulamin (dalej: „Uczestnik”).

 

2. Uczestnik oświadcza, że:

 

a. jest osobą fizyczną, posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych;

 

b. zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i w sposób dobrowolny przystępuje do Konkursu;

 

c. wyraża zgodę i akceptuje warunki Regulaminu, w tym zapoznał się z treścią dotyczącą procedury odbioru nagrody i ją w pełni akceptuje;

 

d. zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu, w tym również regulaminu Facebooka;

 

e. wyraził zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z uczestnictwem w Konkursie;

 

f. jest zarejestrowanym Użytkownikiem portalu społecznościowego Facebook;

 

3. W Konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy i współpracownicy Organizatora.

 

§ 3. NAGRODA

 

1. W Konkursie przewidziano  nagrody – dla 3 osób wyłonionych w sposób wskazany w §6.

 

2. Nagrodami w konkursie są trzy książki oraz dla zwycięzcy dodatkowo bluza marki SLIDE. Zwycięzca konkursu - książka z autografem+bluza SLIDE, 2 miejsce - książka z autografem i 3 miejsce - książka Medusy.

 

3. Informacja o nagrodzie będzie zawarta w treści ogłoszenia o Konkursie opublikowanego na portalu Facebook, na profilu ARTI Wydawnictwo.

 

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany Nagrody na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

 

5. Zwycięzcy mogą zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje im ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

§ 4. MIEJSCE, CZAS I ZASADY KONKURSU

 

1. Konkurs jest dostępny w formie ogłoszenia konkursowego (dalej: „post konkursowy“) na portalu społecznościowym Facebook na profilu Organizatora pod adresem:

 

https://www.facebook.com/artiwydawnictwo

 

2. Konkurs trwa od dnia 29.04.2022 r. godz. 19:00 do 20.05.2022 r. godz. 00:00.

 

§ 5. ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest:

 

a. zaakceptowanie regulaminu konkursu

 

b. poprawne wykonanie zadania polegającego na napisaniu krótkiego komentarza pod postem konkursowym za co lubicie i cenicie Adriana Salamona "medusę" oraz wykonanie  działań wymienionych w poście konkursowym tj. wejście na stronę internetową Wydawnictwa ARTI i zapisanie się do naszego newslettera, udostępnienie posta konkursowego oraz polubienie fanpage ARTI na facebooku oraz zaskrybowanie kanału ARTI Wydawnictwa na YouTube.

 

2. Informacje o konkursie będą dostępne na Facebooku pod adresem https://www.facebook.com/artiwydawnictwo

 

§ 6. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE I ODBIORU NAGRÓD

 

1. Dostęp do Konkursu jest bezpłatny i wymaga rejestracji na portalu społecznościowym Facebook.

 

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zaakceptowanie Regulaminu oraz poprawne wykonanie wszystkich zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu.

 

3. O przyznaniu nagrody decyduje Organizator w drodze analizy poprawności oraz atrakcyjności i kreatywności wykonania zadań opisanych w § 5. Ust. 1 Regulaminu przez Uczestników Konkursu.

 

4. Spośród nadesłanych zgłoszeń Organizator wyłoni 3 osoby, które zostaną nagrodzone. Zwycięzca otrzyma nagrodę główną, natomiast pozostałe 2 osoby otrzymają nagrody - wyróżnienia.

 

5. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej i warunkach odbioru nagrody za pośrednictwem wiadomości prywatnej, wysłanej na Facebooku w ciągu 7 dni roboczych od momentu zakończenia konkursu.

 

6. Publiczna informacja o wygranej zostanie również umieszczona w komentarzu do posta konkursowego na stronie ARTI Wydawnictwo.

 

7. Warunkiem odebrania przez wyróżnionego Uczestnika nagrody jest przesłanie w ciągu 3 godzin od ogłoszenia wyników Konkursu na Fanpage`u – ARTI Wydawnictwo wiadomości prywatnej z następującymi danymi:

 

a. imię i nazwisko

 

b. adres korespondencyjny

 

c. adres mailowy

 

8. Brak wysłania wiadomości, o której mowa w pkt. 7 lub przekroczenie dopuszczalnego czasu odpowiedzi lub wysłanie nieprawidłowych danych powoduje utratę przez uczestnika prawa do nagrody.

 

9. Przyznana w Konkursie nagroda zostanie wysłana uczestnikowi do 3 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Organizatora informacji, o której mowa w ust. 6.

 

10. Nagrody zostaną wysłane na koszt Organizatora jako przesyłka pocztowa na adres wskazany przez Uczestnika.

 

§ 7. ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI ORGANIZATORA

 

1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzetelność i prawdziwość danych Uczestników Konkursu, w tym za brak możliwości przekazania nagród, z przyczyny leżących po stronie Uczestnika, w szczególności, jeśli ten nie podał prawdziwego adresu do korespondencji lub podane dane są niepełne lub nieaktualne.

 

2. Organizator oświadcza, że nie prowadzi kontroli, ani monitoringu treści umieszczanych przez Uczestników w zakresie rzetelności i prawdziwości, z zastrzeżeniem działań związanych z usunięciem naruszeń Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązujących.

 

3. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w Konkursie Uczestników, których działania są sprzeczne z prawem lub Regulaminem oraz regulaminem Facebooka, w szczególności uczestników, którzy:

 

a) zamieszczają treści niezgodne z obowiązującym prawem lub Regulaminem dostępnym na portalu Facebook (w szczególności zawierające treści obraźliwe, zarówno w warstwie tekstowej, jak i graficznej);

 

b) podejmują działania z wykorzystaniem konta/profilu utworzonego niezgodnie z zasadami Facebooka;

 

c) podejmują działania z wykorzystaniem niezgodnych z zasadami Facebooka kont/profili osób trzecich;

 

d) ingerują w mechanizm działania Konkursu;

 

e) tworzą fikcyjne konta/profile w serwisie Facebook

 

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook.

 

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

 

§ 8. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

 

1. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez Organizatora wyłącznie w celu dokonania czynności niezbędnych do prawidłowego przeprowadzenia Konkursu.

 

2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Organizatora tylko przez okres niezbędny do przeprowadzenia Konkursu i wydania nagród wyróżnionym Uczestnikom.

 

3. Uczestnicy mają prawo wglądu do przetwarzanych danych i ich poprawiania oraz usuwania. Dane są podawane na zasadach dobrowolności, przy czym w zakresie uczestnictwa w Konkursie wymagana jest rejestracja na portalu społecznościowym Facebook.

 

4. W momencie usunięcia danych Użytkownik traci możliwość Uczestnictwa w Konkursie.

 

§ 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 29.04.2022 r. i obowiązuje do 10.05.2022 r.

 

2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

 

3. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

 

4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona w Regulaminie.

bottom of page